Verstoorde arbeidsrelatie

Verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie is een grond om de arbeidsrelatie te ontbinden in een procedure voor de kantonrechter (en niet meer voor het UWV). Van een verstoorde arbeidsrelatie is sprake als van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsrelatie voort te zetten.

Het spreekt voor zich de verstoring wel een forse omvang moet hebben, omdat conflicten op elke werkvloer in meerdere of mindere mate voorkomen en dat op zich geen reden is om een arbeidsovereenkomst direct te ontbinden. In de rechtspraak wordt ook wel vereist dat de verstoring ernstig en duurzaam dient te zijn.

Hiervan is niet snel sprake. Van een goed werkgever mag worden verwacht dat deze een arbeidsconflict niet op zijn beloop laat, maar actief ingrijpt. Een werkgever moet daadwerkelijke inspanningen plegen om het conflict op te lossen, net als een goed werknemer daaraan dient mee te werken.

Zo dienen tenminste gesprekken met elkaar te worden gevoerd, zo nodig met inschakeling van een onafhankelijke derde – denk aan een mediator – om te laten zien dat daadwerkelijk geprobeerd is de arbeidsrelatie te herstellen. Ook kan een herplaatsing worden overwogen.

In welke mate inspanningen mogen worden verwacht zal per situatie verschillen. In principe zal een kantonrechter terughoudend zijn om de verstoring als duurzaam te beschouwen, wanneer de werkgever hoofdzakelijk zelf verantwoordelijk is voor het veroorzaken van het conflict. Dan ontstaat immers het gevaar dat een werkgever bij gebrek aan een dossier om bijvoorbeeld wegens disfunctioneren ontbinding te kunnen afdwingen, de arbeidsrelatie verstoort en zichzelf daarmee een ontbindingsgrond verschaft. Dit scenario wordt ook wel de ‘Asscher escape’ genoemd, omdat het een vluchtroute lijkt te bieden voor het aan de Wet Werk en Zekerheid ten grondslag liggende uitgangspunt dat alleen een volledig dossier kan leiden tot een ontbinding.

Hoe sommige kantonrechters met deze situaties zijn omgegaan, leest u hier en hier.

In principe geldt voor zowel werkgever als werknemer dat zorgvuldigheid bij deze grond van groot belang is voor de uitkomst van een procedure voor de kantonrechter. Het tijdig inwinnen van advies over uw positie en over de handelswijze die uw belangen het beste dient weegt dan ook bijzonder zwaar bij deze grond.