Vrije advocaatkeuze

Ook als u reeds verzekerd bent van rechtsbijstand bij een verzekeraar of een vakbond, kunt u onder omstandigheden een beroep op ons doen.

Onder invloed van Europese regelgeving en rechtspraak geldt immers een vrije advocaat/juristkeuze. Dat wil zeggen dat indien u een rechtsbijstandverzekering hebt, u in geval van een belangenconflict of een gerechtelijke of administratieve procedure zelf mag bepalen welke jurist u bijstaat. U hoeft dus niet in te stemmen met een door de verzekeringsmaatschappij of de vakbond toegewezen jurist indien u zich daar niet goed bij voelt of niet tevreden bent over de kwaliteit of wijze van dienstverlening. U bent dan vrij een jurist naar eigen voorkeur te kiezen, ook als uw verzekeraar van mening is dat zij uw zaak zelf af kunnen doen en ook indien de procedure formeel geen advocaat vereist.

Dit valt onder de dekking die in de polisvoorwaarden zijn vastgelegd, zodat u geen bijkomende kosten verschuldigd bent. De grenzen van de dekking kunnen verschillen per verzekering. Deze grenzen moeten wel dermate ruim zijn dat het recht op vrije advocaatkeuze niet alleen op papier bestaat, maar dat het een redelijke mogelijkheid biedt voor de verzekerde om een voorkeursjurist aan te wijzen.

Er zijn ook nog enkele andere gevallen waarin een voorkeursjurist kan worden aangewezen. Van belang is in alle gevallen dat u niet zonder overleg met de verzekeraar beslissingen neemt, maar dat de goede gronden worden gecommuniceerd. Twijfelt u niet en legt u uw situatie gewoon aan ons voor, dan zullen wij dit voor u uitzoeken.