Werkgever

WWZ: maatregelen per januari 2015

Voor werkgevers heeft de invoering van de WWZ bijzonder veel gevolgen gehad. Sinds 1 januari 2015 zijn het gebruik van een concurrentie- en relatiebeding in beginsel niet (zomaar) toegestaan in tijdelijke contracten. Verder geldt er een wettelijke aanzegtermijn in geval van het niet verlengen van tijdelijke contracten. Uiterlijk één maand voor afloop van het tijdelijke contract dient een werkgever de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eventueel kan worden voortgezet. Ook is er geen proeftijd meer mogelijk in een contract voor onbepaalde tijd voor 6 maanden of korter en is de ketenbepaling verkort per 1 juli 2015. Deze maatregelen zijn bedoeld om de positie van flexwerkers te versterken.

WWZ: herziening ontslagrecht

In het ontslagrecht zijn de wijzigingen nog ingrijpender. Zo is bij dienstverbanden langer dan 2 jaar in beginsel een transitievergoeding verschuldigd, is er een systeem van beroepsmogelijkheden in het leven geroepen (zowel ten aanzien van de kantonrechter als het UWV) dat tot zeer lange procedures kan leiden onder omstandigheden en bepaalt de ontslaggrond de ontslagroute.

Met name het vervangen van de kantonrechtersformule door een vaste transitievergoeding ontneemt rechters een zeer grote mate van flexibiliteit, die vaak ten goede kwam aan het vinden van een aanvaardbare oplossing. Met de kantonrechtersformule is immers ook de correctiefactor verdwenen, die maatwerk mogelijk maakte om alle specifieke omstandigheden van het geval in af te wegen. Daarmee mist de rechtspraktijk nu een belangrijk stuk ‘smeerolie’ om in vaak emotionele of slepende conflicten beide partijen te kunnen laten instemmen met de uitkomst.

Toegenomen belang van dossieropbouw

De vraag is in hoeverre de ‘billijke vergoeding’ die rol voor een klein deel kan overnemen. Voorlopige rechtspraak duidt vooralsnog op een strengere toetsing, waarbij rechters in beginsel niet bereid zijn een gebrek aan dossier te compenseren met een billijke vergoeding.

Werkgevers doen er goed aan hier rekening mee te houden. Dossieropbouw is nog belangrijker geworden, omdat een ontbinding via de kantonrechter anders moeilijk, zo niet onhaalbaar zal zijn. Ook is de scholingsverplichting nu wettelijk verankerd. Dat kan een rol spelen in een ontslagprocedure.

Indien u de regie in eigen handen wilt houden, is het zinvol om tijdig advies in te winnen. Zo is het van belang om te weten welke ontslaggronden de WWZ kent, wanneer daaraan in voldoende mate is voldaan en welke stappen u daar bijvoorbeeld tijdig voor moet nemen. U kunt vrijblijvend uw vragen voorleggen voor een eerste advies.